CERES Dom Inwestycyjny dołącza do konsorcjum oferty publicznej EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

Miło nam poinformować, że CERES Dom Inwestycyjny SA przystąpił do konsorcjum oferującego zapisy na certyfikaty w ramach pierwszej emisji publicznej Funduszu EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ.

Podstawowe informacje:

  • Czas trwania funduszu:  nieograniczony
  • Charakter emisji: publiczny
  • Emisja certyfikatów serii BC: 14 – 28 czerwca 2021
  • Minimalna wartość zapisu: 1454,47 PLN (1 certyfikat)
  • Wartość emisji: 43 634 100 PLN
  • Opłata za zarządzanie: 2,85% rocznie od aktywów
  • Opłata od zysku: 0% gdy zysk wynosi do 7%, 20% od zysku powyżej 7%, zasada high water mark
  • Opłata dystrybucyjna: do 3% ceny emisyjnej certyfikatu
  • Opłata za wykup: brak
  • Częstotliwość wyceny: miesięczna – na ostatni dzień, w którym odbywa się regularna sesja na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., w każdym miesiącu

Prospekt dostępny jest pod adresem: www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt oraz w formie drukowanej.

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu.

Informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jako rekomendacja inwestycyjna – w rozumieniu właściwych przepisów.

Jedynym dokumentem zawierającym prawnie wiążące informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 czerwca 2021 r. i – co do zasady – jest ważny przez 12 miesięcy od tego dnia. Prosimy o zapoznanie się z prospektem, w którym zostały opisane szczegółowo wszystkie niezbędne kwestie – w zakresie Funduszu, a także warunków i zasad inwestycji w certyfikaty inwestycyjne. W prospekcie wskazano także katalog ryzyk, które mogą wystąpić w związku z rozważaną przez Państwa inwestycją. Prospekt dostępny jest pod adresem: eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt oraz w formie drukowanej.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nie były ani nie są przedmiotem rejestracji, zgłoszenia czy notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie. W szczególności certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.

Materiały zawarte na stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji w żadnym państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Prosimy o niedystrybuowanie materiałów, informacji i danych zamieszczonych na stronach internetowych. Zwracamy Państwa uwagę, że taką dystrybucję mogą prowadzić tylko podmioty upoważnione przez Fundusz.