Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym polityki wynagradzania za rok 2018