Relacje inwestorskie

Opis działalności

CERES Dom Inwestycyjny S.A. jest niezależną instytucją finansową nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności maklerskiej Emitent prowadzi działalność w zakresie:

  • Przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • Zarządzania portfelami, w skład których wchodzą jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  • Doradztwa inwestycyjnego,
  • Doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
  • Doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,
  • Sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  • Czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.

Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych usług maklerskich określają właściwe regulaminy oraz umowy zawierane z klientem. Nadzór KNF obejmuje praktycznie wszystkie aspekty prowadzonej działalności, w szczególności spełnianie wymogów kapitałowych, organizację prowadzonej działalności operacyjnej, identyfikację czynników ryzyka oraz proces monitorowania i zarządzania ryzykiem, model biznesowy oraz strategię rozwoju działalności.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. koncentruje swoją działalność w następujących obszarach:

  • dystrybucji funduszy inwestycyjnych,
  • doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami klientów

Przedmiotem usług oferowania, przyjmowania i przekazywania zleceń, doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelem są przede wszystkim starannie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne, tj. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. 

Koncentracja działalności Emitenta w obszarze funduszy inwestycyjnych, usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelami umożliwia klientom skorzystanie z modelowych strategii opartych na funduszach inwestycyjnych, w ramach których klient po dokładnym określeniu profilu inwestycyjnego oraz celów i potrzeb uzyska usługę doradztwa lub zarządzany portfel funduszy. Klient będzie mógł podejmować decyzje inwestycyjne bez usługi doradztwa, wykorzystując porady uzyskane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub powierzyć podejmowanie decyzji i wykonywanie transakcji w ramach usługi zarządzania. Podstawą do podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie alokacji środków w poszczególne klasy aktywów oraz selekcji konkretnych funduszy w ramach usług doradztwa i zarządzania byłaby modelowa struktura danego portfela wg profilu ryzyka oraz wnioski z analizy aktualnej sytuacji rynkowej i jakości zarządzania poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi dostępnymi w ramach danego portfela/usługi.