Nota prawna

Korzystanie z serwisu internetowego CERES Domu Inwestycyjnego S.A. („serwis internetowy”) odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

Informacje

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym zostały udostępnione wyłącznie w celach reklamowych oraz informacyjnych. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym jest wymagana przepisami prawa w związku ze świadczeniem usług maklerskich lub prowadzeniem ofert instrumentów finansowych.

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym nie stanowią i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.), ani również jako usługi doradztwa finansowego, czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2286 z późn. zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej – chyba że z danej informacji wprost wynika coś innego.

Zawartość serwisu internetowego została przygotowana na podstawie opracowań własnych sporządzonych zgodnie z najlepszą wiedzą CERES Dom Inwestycyjny S.A. oraz przy wykorzystaniu informacji i danych uzyskanych ze źródeł ocenianych jako wiarygodne. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne CERES Dom Inwestycyjny S.A..

Osoba wykorzystująca dane zawarte w serwisie internetowym działa na własne ryzyko. CERES Dom Inwestycyjny S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania materiałów, informacji i danych znajdujących się w serwisie. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Usługi maklerskie

Usługi maklerskie są świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami oraz umowami. Osoba zainteresowana usługą maklerską powinna zapoznać się z dotyczącymi jej materiałami, w szczególności regulaminami, dokumentami informacyjnymi, ostrzeżeniami i zastrzeżeniami.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne, o których mowa w serwisie internetowym, zostały utworzone i działają na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ich statutów.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego lub podobnego do osiągniętego dotychczas, wyniku inwestycyjnego.

Przedstawione w serwisie internetowym informacje dotyczące wyników funduszy inwestycyjnych mają charakter wyłącznie historyczny. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa wiąże się z szerokim katalogiem ryzyk i uczestnicy funduszy inwestycyjnych powinni liczyć się z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego zawarty jest we właściwym dokumencie ofertowym, w szczególności w prospekcie informacyjnym, prospekcie, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji.

Osoby zainteresowane nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny wnikliwie zapoznać się odpowiednim dokumentem ofertowym, w szczególności w zakresie dotyczącym czynników ryzyka, wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych, wysokości kosztów obciążających fundusz inwestycyjnych oraz obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że informacje dotyczące obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji zawarte w wymienionych powyżej dokumentach mają charakter ogólny oraz ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Inwestora i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Ryzyka związane z korzystaniem z serwisu internetowego

Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. CERES Dom Inwestycyjny S.A. ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem i przy wykorzystaniu serwisu internetowego, jednakże w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym.

Z przyczyn technicznych dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. CERES Dom Inwestycyjny S.A. nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

W serwisie internetowym mogą być zawarte odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością CERES Domu Inwestycyjnego S.A.. W takim przypadku CERES Dom Inwestycyjny S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, niezależnie czy są one wynikiem ryzyka opisanego, czy nieopisanego powyżej.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego chroniona jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. jest wyłącznym właścicielem serwisu internetowego i posiada wszelkie prawa autorskie do wizualizacji i treści znajdujących się w serwisie internetowym. Rozpowszechnianie oraz publikowanie wizualizacji i treści zawartych w serwisie internetowym bez zgody CERES Domu Inwestycyjnego S.A. jest zabronione. Zawartość oraz układ graficzny serwisu internetowego może ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to jednakże zamieszczonych w serwisie internetowym informacji i dokumentów, których publikacja w serwisie internetowym wymagana jest przepisami prawa lub statutów funduszy inwestycyjnych.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.