RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest CERES Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000348420, NIP: 2090001747, REGON: 301346369, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 11 057 000,00 zł, infolinia: (22) 390 36 80 (dalej jako: „Dom Maklerski”, „Spółka”).


W Domu Maklerskim powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa, adres e-mail: rodo@ceresdi.pl.

Kategorie danych osobowych

(w odniesieniu do informacji dotyczących danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)
Spółka przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane adresowe,
 • dane kontaktowe.

Źródło pochodzenia danych

(w odniesieniu do informacji dotyczących danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)
Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Domem Maklerskim oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Dom Maklerski w szczególności w następujących celach:

 1. przedstawienia informacji o ofercie Domu Maklerskiego lub usługach maklerskich świadczonych przez Domu Maklerskiego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub lit. f Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy w zakresie prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji zawartej umowy w zakresie prowadzonej przez Dom Maklerski działalności maklerskiej, lub w celu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. rozpatrzenia reklamacji i skarg – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 5. realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
 6. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Dom Maklerski lub usług świadczonych przez Dom Maklerski lub spółki z Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Dom Maklerski lub podmioty współpracujące z Domem Maklerskim – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Domu Maklerskiego, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 8. wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Domu Maklerskiego, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Dom Maklerski i podmiotów współpracujących ze są dostępne na stronie internetowej EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w zakładce „RODO”.

Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w punkcie „Cel przetwarzania danych i podstawy prawne”, dla:

 1. zawarcia umowy z Domem Maklerskim, a konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Domem Maklerskim,
 2. świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski, a konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Spółkę,
 3. rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
 4. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Dom Maklerski, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Dom Maklerski i podmiotów współpracujących z Domem Maklerskim, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania umowy zawartej z Domem Maklerskim, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Domu Maklerskiego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 3. obowiązywania udzielonego Państwa pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Udostępnienie danych osobowych
Państwa dane mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Dom Maklerski jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 2. podmiotom, którym Dom Maklerski powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez Dom Maklerski,
 3. podmiotom z Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Dom Maklerski i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Dom Maklerski Państwa danych osobowych informujemy, że przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi przez Dom Maklerski, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Dom Maklerski i podmiotów współpracujących z Domem Maklerskim.