Reklamacje

Skargi dotyczące usług świadczonych przez CERES Dom Inwestycyjny S.A. [dalej jako „Dom Maklerski”] mogą być składane:

  • osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Domu Maklerskiego,
  • korespondencyjnie na adres siedziby Domu Maklerskiego,
  • elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: reklamacje@ceresdi.pl.

Skarga powinna zawierać informacje pozwalające w sposób jednoznaczny ustalić tożsamość Klienta, szczegółowy opis zastrzeżeń Klienta oraz jego roszczenie. Klient może złożyć reklamację osobiście, lub za pośrednictwem pośrednika.

Dom Maklerski rozpatruje złożone reklamacje i skargi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację/skargę Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sytuacji wskazania przez Klienta takiej formy kontaktu w treści reklamacji/skargi.

W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji przez Dom Maklerski Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu Domu Maklerskiego. Zarząd Domu Maklerskiego rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z Domem Maklerskim, Klient może:

  1. zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z Domem Maklerskim,
  2. zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,
  3. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
  4. przedstawić Domowi Maklerskiemu propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego przy czym Dom Maklerski może odmówić zawarcia takiej umowy,
  5. wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego